Pin Up kazino rəsmi veb saytı və onun xüsusiyyətləri | Спортивная Россия

География участников Олимпийских игр

X
Помощь

Как посмотреть на карте российских спортсменов-участников Олимпийских игр за определенный год?

1. В справочнике "Выберите год Олимпийских игр" найдите нужную позицию. Например, "Спортсмены-участники Олимпийских игр Турин 2006".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр выбранного года и выделенные регионы РФ, в которых родились или проживают эти спортсмены.

Как посмотреть на карте кто из российских спортсменов-участников Олимпийских игр родился или проживает в определенном регионе РФ?

1. В справочнике "Выберите регион" найдите нужную позицию. Например, "Красноярский край".

2. Нажмите мышкой на выбранную строку справочника. Она должна появиться в окне справочника.

3. Результат выбора отобразится на карте: выбранный регион и фотографии спортсменов-участников Олимпийских игр, которые родились или проживают в этом регионе РФ.

Карта России region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region region

1 клик – фиксировать Регион на карте

- не допущен международной федерацией
unsupported browser

Эksэr oyun hэvэskarlar| https://dreamhomeworks.co/ sayt|nda tan|s ola bilэcэyiniz vэ tэklif etdiyi hэr seyi arasd|rd|g|n|z Pin Up platformas|n| seçirlэr. Isэ bu yax|nlarda baslad|. Oyun klubu Curacao adas|ndan bir lisenziyaya sahibdir ki, bu da mэnbэnin tэhlükэsizliyindэn vэ etibarll|g|ndan dan|s|r. Portal sadэ sayt naviqasiyas|, genis çesidli oyunlar|, cэlbedici bonus proqram|, sadэ hesab yaratma vэ daha çox sey sayэsindэ populyar|q vэ böyük tэlэbat qazand|.

Bu platformada yeni baslayan ilk depozitdэn sonra ilk bonusunu ala bilэcэkdir. Oyunçuya эlavэ edilmis pul mэblэginin hesab|na 100% köçürülür. Bu bonus mэrc edilmэlidir. Ayr|ca, Pin Up kazinos|ndak| oyunçu pulsuz f|rlatma ilэ tэmin edilir. Heç bir problem olmadan hesab|n|za bonuslar gэtirmэk üçün Pin Up kazino loyall|q proqram| ilэ tan|s olmal|s|n|z.

Bahis

Pin Up oyun portal| istifadэçilэrinэ genis bir oyun эylэncэsi tэklif edэ bilэr. Pin Up kazinosunun üzvlэri hэm az, hэm dэ çoxlu sayda mэrc edэ bilэrlэr.

Pin Up kazinosunda qazan|lm|s pul vэsaitlэrini hэtta minimum mэblэgdэn dэ art|rmaq vэ ç|xartmaq olar. Oyuna baslamaq üçün hesab|n|z| 1 manat ilэ doldurmal|s|n|z vэ uduslar|n ç|xar|lmas| 7 manatdan baslay|r.

Pin Up Kazino üstünlüklэri

Pin Up Kazino Rusiya vэ Avropada çox populyard|r. Pin Up Kazino rэsmi veb sayt| bir neçэ dilэ tэrcümэ edilmisdir, belэliklэ müxtэlif ölkэlэrin sakinlэri platformadak| oyun prosesindэn rahatlqla istifadэ edэ bilэrlэr.

Bundan эlavэ, portal|n daxil oldugu bir çox basqa xüsusiyyэtlэri var.

• hüquqi is. Pin Up Curacao-dan lisenziyalasd|r|lm|sd|r; 

• maliyyэ эmэliyyatlar| aparmaq üçün çox sayda yol (hesab| doldurma vэ qazan|lm|s vэsaitin ç|xar|lmas|); 

•"Live" oyunlar vэ mэrclэr;

• Pin Up-| istэnilэn cihazdan (PC, noutbuk, mobil cihazlar) ziyarэt edэ bilэrsiniz;

• idman mэrclэri. Qumar oyunlar|na эlavэ olaraq istifadэçi idman tэdbirlэrinэ vэ e-idmana bahis edэ bilэcэk;

• sayt müэyyэn sэbэblэrэ görэ bloklanarsa, kazino istirakç|lar| mobil versiyadan vэ ya güzgüdэn istifadэ edэ bilэrlэr. Bu mэnbэlэr эsas platforma ilэ eyni funksiyaya malikdir;

• mobil cihazlar üçün proqram internet baglant|s| olan istэnilэn yerdэ oyun oynamag| mümkün edir.

Hэr bir pin up kazino istifadэçisi suallar| vэ problemlэri ilэ gecэ-gündüz çal|san dэstэk xidmэti ilэ эlaqэ qura bilэr.

Вопросы сотрудничества и совместной деятельности inform@infosport.ru